Projekt   "Ráčte   vstúpiť"  ZŠ Medňanská, Ilava
ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Topoľčany
Slovenská republika

certifikát
certifikát kvality
európsky certifikát kvality
certifikát kvality - žiacky
ZŠ Stráž, ZŠ Strž
MŠ Domažlice
ZŠ Staré Sedliště
ZŠ a MŠ Bukovice
ZŠ Přimda, ZŠ Plavy
ZŠ Slavkovice,
ZŠ Spořilov
Česká republika
Realizácia projektov v spolupráci s inými školami sa už stala na našej škole niekoľkoročnou tradíciou. V školskom roku 2015/2016 nás však čaká obrovská výzva v podobe spolupráce s deviatimi školami súčasne. Osem českých (Stráž, Bukovice, Strž, Dvůr Králové, Plavy, Těšovice, Slavkovice, Pardubice) a dve slovenské školy (Ilava, Topoľčany) sa v priebehu tohto školského roku pokúsia realizáciou aktivít s cirkusovou tematikou viesť žiakov k zvyšovaniu úrovne pohybovej aktivity, k formovaniu základnej sebadisciplíny a vôľových vlastností, k vytváraniu správnych a trvalých pohybových návykov (TEV). Počas projektu budú nielen poznávať zákonitosti prírody, život zvierat na slobode a v zajatí (PRI, ETV), ale aj hudobné, výtvarné a literárne umenie spojené s cirkusovým prostredím (SJL, ČJL, VYV, HUV, PRV). Všetky aktivity súvisiace s realizáciou projektu opäť zachytia a spracujú pomocou prostriedkov IKT a realizované činnosti zhrnú v spoločných česko-slovenských zborníkoch (INV).

Prostredníctvom cirkusu, ako zábavného fenoménu, sa pokúsime sprostredkovať žiakom aktuálne témy dnešnej doby, ako migrácia obyvateľstva, akceptovanie príslušníkov iných národov ako plnohodnotných členov spoločnosti (multikultúrna výchova). Za pomoci tvorivých aktivít umožníme žiakom zorientovať sa v ponuke mediálnych produktov tak, aby získali základné poznatky o úlohe a fungovaní médií v spoločnosti (mediálna výchova). Nadviazaním na aktivity dobročinných organizácií (Cirkus Paciento, Konto bariéry) budeme viesť žiakov k empatii a k schopnosti vcítiť sa do pozície človeka v chorobe.

Ciele:

 • znížiť počet žiakov, ktorí nevykonávajú žiadnu pohybovú aktivitu
 • zamerať voľnočasové aktivity na rôzne druhy fyzickej aktivity, využívať prirodzenú potrebu fyzickej aktivity detí, rozvíjať jemnú motoriku, akrobatické zručnosti, rýchlosť a obratnosť, podporovať rast zdravého sebavedomia žiakov
 • upriamiť pozornosť na zásady správneho stravovania, zdravú výživu a boj proti detskej obezite, prekonanie samého seba
 • využívať médiá ako zdroj informácií, vzdelania, ale aj naplnenia voľného času, sprostredkovanie pozitívnych zážitkov
 • rozvíjať schopnosť realizovať jednoduché prírodovedné experimenty, interpretovať, porovnávať a triediť získané informácie
 • vyjadriť postoj k téme rôznymi výrazovými prostriedkami (zásobník výtvarných námetov, literárne a hudobné spracovanie témy)
 • rozvíjať empatiu, poznávanie a pochopenie druhého človeka
 • oboznámiť žiakov s fenoménom NOVÉHO CIRKUSU, ktorý je založený na prelínaní rôznych druhov umenia (cirkus, hudba, tanec, divadlo, výtvarné umenie, film…), eliminácia drezúry zvierat
 • zdokonaliť sa v používaní IKT technológií (získavanie a spracúvanie informácií, spolupráca s partnerskou školou)
 • rozvíjať a podporovať kultúrnu rozmanitosť pomocou vhodných príkladov
 • porovnať prácu partnerov, rozšíriť si vedomosti a zručnosti o ich postrehy a nápady, vzájomnou súčinnosťou vytvoriť spoločné dielaRealizácia projektu:

1. VITAJTE V CIRKUSE 2. KÚZLA A ČARY
3. ŠAŠOVINKY 4. ZVIERATÁ V CIRKUSE
5. V RÍŠI AKROBACIE 6. NIE JE CIRKUS AKO CIRKUS
7. ZO ZÁKULISIA 8. CEZ PRESTÁVKU
9. CIRKUS PACIENTO

Výstupy projektu:

Späť