Projekt   "PO   STOPÁCH   INDIÁNOV"  ZŠ Medňanská, Ilava
Slovenská republika

certifikát
certifikát kvality
certifikát žiacky
európsky certifikát kvality
ZŠ Stráž, okres Tachov
Česká republika

Zespół Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie
Poľsko
ZŠ Čsl.armády, Prešov
Slovenská republika
Przedszkole Miejskie nr 11 w Legionowie
Poľsko
Žiaci sa v priebehu jedného školského roku premenia na Indiánov a budú sa usilovať získať čo najviac informácií o spôsobe ich života. Dôraz bude kladený najmä na rozvíjanie a podporovanie kultúrnej rozmanitosti, ale aj na budovanie ich fyzickej zdatnosti, vytrvalosti a posilňovanie pevnej vôle. Nakoľko projekt budú realizovať žiaci 1.ročníka, budú sa zároveň v novom kolektíve učiť aj spolupracovať, rešpektovať jeden druhého, povzbudzovať a pomáhať slabším jednotlivcom. Keďže Indiáni žili v dokonalej symbióze s prírodou, neoddeliteľnou súčasťou projektu bude aj rozvoj úcty a rešpektu k životu vo všetkých jeho formách. Prostredníctvom pozorovania, skúmania, zisťovania, triedenia a porovnávania budú žiaci postupne nadobúdať schopnosť citlivo pristupovať k prírode a prírodnému dedičstvu.

Ciele:

  • Podporovať a rozvíjať povedomie o spôsobe života Indiánov, akceptovať príslušníkov iných národov ako plnohodnotných členov spoločnosti (multikultúrna výchova).
  • Upevňovať zmysel pre tímovú činnosť a spoluprácu, podporovať stmeľovanie a súdržnosť kolektívu.
  • Rozvíjať pohybovú zručnosť a telesnú aktivitu detí, podporovať rast zdravého sebavedomia žiakov.
  • Ochraňovať prírodu a krajinu, posilňovať zmyslové vnímanie.
  • Vyjadriť postoj k téme rôznymi výrazovými prostriedkami, rozvíjať tvorivosť (zásobník výtvarných námetov, literárne a hudobné spracovanie témy).
  • Spoznať nové IKT technológie.
  • Rozšíriť si vedomosti a zručnosti o postrehy a nápady partnerskej školy, vzájomnou súčinnosťou vytvoriť spoločné diela.Realizácia projektu:

Spoločné aktivity:

Späť