Projekt   "MY LITTLE HOMELAND  /  MOJA MALÁ VLASŤ"  Slovensko
Arménsko
Azerbajdžan
Bosna a Hercegovina

certifikát


Chorvátsko
Estónsko
Francúzsko
Gruzínsko

Grécko
Litva
Lotyšsko
Moldavská republika
Rumunsko
Slovinsko
Severné Macedónsko
Španielsko
Poľsko

Srbsko
Taliansko
Turecko
Ukrajina
Celoročná náplň projektu bude zameraná na vyhľadávanie informácií o meste, v ktorom žijeme. Zoznámime sa s históriou Ilavy, jeho geografiou, špecifikami a zaujímavosťami. Zároveň si svoje zistenia porovnáme so zapojenými školami a získame tak cenné informácie o iných európskych mestách a krajinách. Prostredníctvom praktických aktivít a vzájomnej komunikácie s partnerskými krajinami si precvičíme cudzí jazyk, zdokonalíme sa v ňom a obohatíme si slovnú zásobu o ďalšie slová a výrazy. Spoločnými silami budeme odhaľovať krásy miest a krajín, v ktorých žijeme a sprostredkujeme ich tajomstvá a zaujímavosti všetkým zapojeným školám. Náplň projektu sa bude formovať postupne vo vzájomnej spolupráci a súčinnosti všetkých zapojených škôl. Výsledkom bude spoločná e-kniha o zaujímavých miestach v Európe, ktoré budeme môcť virtuálne kedykoľvek navštíviť bez strachu z pandémie.

Ciele:

 • Osvojiť si celistvý obraz o svojom meste (krajine), interpretovať ho ako súhrn geografických, prírodovedných, historických, kultúrnych, etnografických a ekologických poznatkov.
 • Vyjadriť postoj k domovine rôznymi výrazovými prostriedkami.
 • Zdokonaliť sa v používaní IKT technológií (získavanie a spracúvanie informácií, spolupráca s partnerskými školami).
 • Získať nových priateľov na pôde zahraničných škôl, vzájomne si porovnať získané informácie, analyzovať a kategorizovať ich.
 • Rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov v materinskom a cudzom jazyku.
 • Vzbudiť záujem o cudzie jazyky a vytvoriť tak základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie.Očakávané výsledky:

 • Žiaci získajú o svojom meste (krajine) základné geografické poznatky prostredníctvom vlastnej objavnej činnosti.
 • Budú vedieť vymenovať a opísať základné charakteristiky daného územia, pohotovo sa orientovať nielen na mape, ale aj v informačných zdrojoch.
 • Samostatne dokážu rozprávať na danú tému, tlmočiť ostatným svoje zistenia a nápady.
 • Získané vedomosti budú aplikovať pri riešení praktických úloh zameraných na nadobudnutie kladného citového vzťahu k vlastnému národu a jeho etnografii.
 • Všetky aktivity súvisiace s realizáciou projektu budú zachytávať a spracúvať pomocou prostriedkov IKT a a následne ich sprostredkúvať ostatným partnerským školám.Realizácia projektu:

Spoločné aktivity:

Späť