Projekt   "Výpravy za vybranými slovami"ZŠ Medňanská, Ilava
Slovenská republika

certifikát
certifikát kvality
európsky certifikát kvality
certifikát kvality - žiacky
ZŠ Svitavy
Česká republika


Aj v školskom 2009 / 2010 budeme pokračovať v spolupráci škôl prostredníctvom eTwinningu. Novinkou tohtoročnej realizácie je to, že nepôjde o spoluprácu dvoch škôl, ale dvoch tried. Naším novým partnerom sa stala III.C s pani učiteľkou Lenkou Kopeckou zo ZŠ vo Svitavách. Poznatky, ktoré budú získavať pri spoločnej realizácii projektu s názvom „VÝPRAVY ZA VYBRANÝMI SLOVAMI “, si budú vymieňať s našimi žiakmi z III. B.

Pod vedením pani učiteľky Koštialikovej budú naši tretiaci získavať základné poznatky o vybraných slovách prostredníctvom zážitkového učenia. Pomocou prostriedkov IKT zachytia a spracujú všetky aktivity súvisiace s ich osvojovaním. Vydávaním triedneho časopisu zhrnú realizované činnosti a porovnajú ich s aktivitami uskutočnenými partnerskou školou. Triedny časopis bude výlučne detskou prácou nielen po obsahovej, ale najmä po formálnej stránke. Zámerom je, aby sa na jeho vzniku podieľali všetci žiaci v závislosti od svojich možností a schopností. Každé číslo bude venované jednej obojakej spoluhláske / celkovo teda vznikne 7 čísel /. Obe školy podieľajúce sa na projekte budú časopis vydávať nielen v knižnej, ale i v elektronickej podobe, ktorú zašlú svojej partnerskej škole. Tej potom môžu aktivity realizované partnerskou školou slúžiť ako inšpirácia pri spracovaní ďalšej obojakej spoluhlásky.

Veríme, že pomocou rôznorodých, hravých a tvorivých činností si žiaci ľahšie osvoja a zautomatizujú poznatky o vybraných slovách. Vďaka veľkej miere vlastnej objavnej činnosti by mali získať poznatky trvalejšieho charakteru. Využitím netradičných postupov pri vyučovaní predpokladáme aktivitu a tvorivosť aj u slabších žiakov a tým aj uspokojenie ich vnútorných potrieb. Dúfame, že prostredníctvom tohto projektu žiaci získajú pozitívny vzťah k pravopisu a nebudú pritom prežívať strach zo zlyhania. Lebo :

„ Škola nesmie byť miestom sĺz, bludišťom a robotárňou, ale hrou, hostinou a radosťou.“

/ J.A.Komenský /

Žiaci budú aj naďalej pracovať s IKT technológiami – e-mail, skype, práca vo worde, exceli, PowerPointe, vyhľadávať informácie na internete, používať skener, digitálny fotoaparát, videokameru. Zdokonalia sa v práci s interaktívnou tabuľou a oboznámia sa s novými programami potrebnými pri úprave textu a fotografií.

Stručná charakteristika projektu:
Získanie základných poznatkov o vybraných slovách prostredníctvom zážitkového učenia.

Ciele:
Osvojiť si pravidlá písania y/ý, i/í po obojakých spoluhláskach v koreni domácich slov pomocou vlastnej objavnej a tvorivej činnosti. Prostredníctvom zážitkového učenia upriamiť pozornosť žiakov na základné pravopisné javy. Netradičným upevňovaním vybraných slov viesť žiakov k praktickému pochopeniu ich významu a k ich správnemu používaniu.

Realizácia projektu:

  1. Vybrané slová po b
  2. Vybrané slová po m
  3. Vybrané slová po p
  4. Vybrané slová po r
  5. Vybrané slová po s
  6. Vybrané slová po v
  7. Vybrané slová po z

Späť