Projekt   "PRÍRODNÍ VYSLANCI/NATURE AMBASSADORS"  Slovensko

certifikát
certifikát kvality
certifikát kvality - žiacky
certifikát kvality - európsky
Rumunsko
Turecko
Náplňou tohto projektu bude vštepovanie environmentálneho povedomia žiakom v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu. Predchádzanie znečisťovania životného prostredia prostredníctvom získavania nových vedomostí, zručností a návykov. Prebúdzanie lásky k prírode vlastnou objavnou činnosťou a netradičnými hrovými aktivitami. Hľadanie odpovedí na otázku, ako chrániť prírodu, aby zostala zachovaná aj pre ďalšie generácie. Upriamenie pozornosti na nevyhnutnosť separácie a recyklácie odpadových materiálov.

Ciele:

  • Zvyšovať environmentálne povedomie študentov.
  • Osvojiť si vedomie prírody a lásku k prírode.
  • Rozvíjať dizajnové schopnosti študentov v súvislosti s odpadovým materiálom.
  • Odhaliť záujem študentov o rôzne umelecké odvetvia.
  • Umožniť rodičom pozornejšie sledovať proces vzdelávania a odbornej prípravy.
  • Získať spoločné zručnosti pri vývoji produktov vo vzájomnej súčinnosti.
  • Rozvíjať pocit sebadôvery.
  • Predchádzať znečisťovaniu životného prostredia, zvyšovať povedomie v spoločnosti.Očakávané výsledky:

V rámci nášho projektu sa pousilujeme, aby naše deti dospeli k záveru, že život v čistom prostredí je v ich vlastných rukách. Očakávame, že si žiaci predtým, ako niečo vyhodia, zapamätajú koncepty recyklácie a nulového odpadu. Naším cieľom je zlepšiť sebavedomie detí navrhovaním a výrobou nových originálnych výrobkov a zvyšovaním povedomia o životnom prostredí.

Dôraz bude kladený najmä na to, že znečistenie životného prostredia, ktoré je jedným z najväčších problémov súčasnosti, sa bude znižovať s environmentálnym povedomím získaným od útleho veku. Týmto projektom si žiaci zvýšia svoju citlivosť na prírodu a nešetrné zásahy človeka do nej.Realizácia projektu:

Späť