Projekt   "ŽIVIMO   ZELENO/LIVING   GREENLY"  Slovensko
Česká republika

certifikát


Chorvátsko
Bosna a Hercegovina

Rumunsko
Severné Macedónsko
Slovinsko
Srbsko
Turecko
Celoročná náplň projektu bude zameraná na nenásilné spoznávanie prírody a života v nej. Žiaci sa premenia na detektívov a prostredníctvom všetkých zmyslov a dostupných informačno-komunikačných prostriedkov budú pátrať po informáciách súvisiacich s ochranou životného prostredia. Najväčším prínosom tohto projektu bude nielen budovanie enviromentálneho povedomia, ale aj nadviazanie nových kontaktov a priateľstiev. Celý projekt bude založený na vlastnej objavnej činnosti žiakov, na ich tvorivej činnosti a hre. Prostredníctvom problémových úloh, ktoré budeme riešiť, sa pokúsime vyburcovať ich zvedavosť a záujem o aktuálne ekologické problémy.
Týmto projektom budeme podporovať dobrovoľnícku, sociálnu, praktickú a tvorivú prácu, ako aj aktívnu účasť detí na environmentálnych aktivitách školy, miestnej komunity a mimo nej. Žiaci získajú návyky zodpovedného správania k životnému prostrediu a trvalo udržateľnému rozvoju. Naším heslom bude: "Mysli globálne - konaj lokálne!"

Ciele:

 • Poznávať životné prostredie, pozorovať zmeny, ktoré sa v ňom dejú (vychádzky, výlety, exkurzie).
 • Rozvíjať schopnosť získavať informácie o prírode pozorovaním (všetkými zmyslami), skúmaním (lupa, mikroskop) a hľadaním v informačných zdrojoch (encyklopédie, internetové stránky, výučbové programy).
 • Interpretovať, porovnávať a triediť získané informácie.
 • Rozvíjať schopnosť realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.
 • Ochraňovať prírodu a krajinu.
 • Vyjadriť postoj k prírode rôznymi výrazovými prostriedkami (zásobník výtvarných námetov, literárne a hudobné spracovanie témy).
 • Zdokonaliť sa v používaní IKT technológií (získavanie a spracúvanie informácií, spolupráca s partnerskými školami).
 • Získať nových priateľov na pôde zahraničných škôl, porovnať ich prácu s našou a rozšíriť si odborné vedomosti a zručnosti o ich postrehy a nápady.
 • Povzbudzovať ostatné združenia, organizácie a širokú verejnosť, aby sa správali zodpovedne.
 • Umožniť žiakom získavať a rozvíjať kompetencie potrebné v 21. storočí prostredníctvom kolaboratívneho a výskumného vzdelávania.
 • Rozvíjať trvalé návyky aktívnej účasti a dobrovoľníctva na environmentálnych činnostiach v ich prostredí.
 • Zlepšiť stav školského prostredia aj mimo neho.Očakávané výsledky:

 • žiak kriticky zvažuje spojenie medzi vlastným spôsobom života a vplyvom na životné prostredie
 • zvyšuje svoj vplyv na ochranu životného prostredia a krajinné úpravy školy alebo jej miesta
 • uznáva význam ochrany životného prostredia pre spoločné dobro
 • žiak sa stáva mladým aktívnym ochrancom prírody
 • zúčastňuje sa a propaguje existujúce environmentálne aktivity, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj v školách, miestnej komunite a mimo nej
 • rozvíja sebavedomie prostredníctvom vzájomnej spolupráce, spolupráce s partnermi a individuálnej práce
 • vyrába vzdelávacie materiály, letáky, videá, piesne atď. ktoré zhromaždíme v zbierke materiálov, ktoré budú verejne dostupné po dokončení projektuRealizácia projektu:

Spoločné aktivity:

Späť