Projekt   "OUR   CHALLENGES"  ZŠ Medňanská, Ilava
Slovenská republika

certifikát
certifikát kvality
žiacky certifikát kvality
európsky certifikát kvality
ZŠ Stráž, okres Tachov
Česká republika

Projekt OUR CHALLENGES je plánovaný ako dynamický projekt, ktorého tvorcami budú najmä deti. Samy si určia, čo chcú svojej partnerskej škole sprostredkovať, čo im chcú ukázať, príp. ich naučiť. Každá zvolená činnosť bude pre ne zároveň výzvou, nakoľkopôjde o tzv. rovesnícke učenie, pri ktorom sa deti budú učiť od detí. Úlohy nebudú detailne špecifikované, bude v nich len jasne stanovená téma a deadline, dokedy ju majú splniť, aby žiadne usmernenia a návody nelimitovali kreativitu žiakov. Učitelia budú v úlohe koordinátorov, supervízorov.

Ciele:

  • Prepojiť učenie so zážitkom, praktickou činnosťou a hrou.
  • Motivovať žiakov k aktívnej práci tak, aby mali sami pocit, že sa stávajú spolutvorcami vyučovacieho procesu.
  • Postaviť žiakov do úlohy tvorcov projektu, podporovať ich aktivitu, fantáziu a vlastnú tvorbu.
  • Upevňovať zmysel pre tímovú činnosť a spoluprácu.
  • Vyjadriť postoj k téme rôznymi výrazovými prostriedkami (literárne, výtvarné a hudobné spracovanie témy).
  • Zapojiť do projektu rodinných príslušníkov a širšiu verejnosť.
  • Zdokonaliť sa v používaní IKT technológií.
  • Rozšíriť si vedomosti a zručnosti o postrehy a nápady partnerskej školy, vzájomnou súčinnosťou vytvoriť spoločné diela.Realizácia projektu:

1. SHOW ME 2. LEARN ME
3. BE MY FRIEND

Spoločné výstupy:

Späť