Projekt   "Česko-Slovensko ako na dlani"ZŠ Medňanská, Ilava
Slovenská republika

certifikát
certifikát kvality
ZŠ Mnichovice
Česká republika


Projektová metóda je vo vyučovaní známa niekoľko desaťročí. Ponúka vysoký stupeň integrácie učiva viacerých predmetov do jednej činnosti a túto činnosť spája s reálnym životom. Prináša ľahšie porozumenie vzájomných súvislostí a javov, takéto vyučovanie je zároveň živšie a tvorivejšie ako tradičná výučba. Projektové vyučovanie je efektívny spôsob výučby, pri ktorom môžeme využívať niektoré progresívne didaktické metódy ako problémové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, diskusia.

Všetky tieto výhody sú zakomponované aj v projektoch medzinárodných partnerstiev škôl na diaľku – eTwinning / z anglických slov e-elektronický a twin – dvojčatá /. ETwinning je priestor pre intenzívny kontakt s ostatnými žiakmi a študentmi v Európe, priestor pre rozvoj kompetencií, ktoré deti získavajú často až neskôr štúdiom
v zahraničí. Program eTwinning je otvorený všetkým materským, základným a stredným školám. Predstavuje jednoduchý a efektívny spôsob využívania informačných a komunikačných technológií pri vytváraní partnerstiev medzi školami z rôznych krajín Európy. Podporuje viacjazyčnosť a povzbudzuje školy, aby sa zapojili do činností zachádzajúcich za rámec ich doterajších činností, aby sa otvárali novým spôsobom učenia a komunikácie.

Naša doterajšia prax v realizácii týchto projektov nám priniesla množstvo neoceniteľných skúsenosti, ktoré sú motivujúce a inšpiratívne. Motivovala žiakov najmä tým, že robili niečo netradičné, nové, zaujímavé, dozvedeli sa veľa o iných kultúrach a zoznámili ostatných so slovenským prostredím. Využívali informačné technológie, ktoré skracovali vzdialenosti a umožňovali tak žiakom navštíviť a preskúmať vzdialenejšie kúty Európy . V školskom roku 2010/2011 bude naším eTwinningovým partnerom Základná škola v Mnichoviciach. Spoločne sa budeme podieľať na realizácii projektu s názvom „ ČESKO-SLOVENSKO AKO NA DLANI “.

Stručná charakteristika projektu:
Žiak získa o krajine základné geografické poznatky prostredníctvom vlastnej objavnej činnosti, vie vymenovať
a opísať základné charakteristiky daného územia, pohotovo sa orientuje nielen na mape, ale aj v informačných zdrojoch. Samostatne rozpráva na danú tému, tlmočí ostatným svoje zistenia, argumentuje. Získané vedomosti aplikuje pri riešení praktických úloh, ktoré sú zamerané na nadobudnutie kladného citového vzťahu k vlastnému národu a jeho etnografii. Pomocou prostriedkov IKT zachytáva a spracúva všetky aktivity súvisiace s realizáciou projektu a sprostredkúva ich partnerskej škole.

Ciele:
Osvojiť si o krajine celistvý - plastický obraz, interpretovať ho ako súhrn geografických, prírodovedných, historických, kultúrnych, etnografických a ekologických poznatkov. Sprostredkovať zistené skutočnosti partnerskej škole, vzájomné porovnanie získaných informácií, analýza, kategorizácia.

Realizácia projektu:

  1. ILAVA / zoznamujeme sa /
  2. Bratislavský kraj
  3. Trnavský kraj
  4. Nitriansky kraj
  5. Trenčiansky kraj
  6. Žilinský kraj
  7. Banskobystrický kraj
  8. Prešovský kraj
  9. Košický kraj

Späť