Projekt   "Odpad - problém súčasnosti očami detí"


1. KDE sa stretneme s odpadom.

 1. Zmapovanie situácie v meste, lokalizovanie nádob na separovaný zber, zberných dvorov, podnikov na spracovanie odpadu
 2. Niekedy v 1. polovici roku 2008 začala od verejnosti mesta na internetových stránkach polemika a kritika, ako je možné, že mesto Ilava nemá doteraz zorganizovaný separovaný zber odpadu. Zástupcovia mesta zobrali túto kritiku vážne ako veľký dlh a nedostatok z minulosti a v krátkej dobe začali organizovať separovaný zber. S pomocou zastupiteľstva, poslancov, ktorí schválili investície na obstaranie nádob a rozbeh separovaného zberu. V tomto je veľký prínos ilavskej internetovej stránky a diskusie, že vytvorila tlak na primátora a ostatných zástupcov mesta. Snažia sa organizačne, informačne a inak skutočne dať verejnosti podmienky a návod, aby sa v tejto etape a dobe zvládol separovaný zber tuhého komunálneho odpadu. V prípade triedenia a separovania odpadu bolo konané v zmysle kritiky a požiadaviek obyvateľov.

  Aj v našom meste sa triedia niektoré druhy odpadu.

  Odpad sa triedi do špeciálnych kontajnerov alebo vriec, ktoré sú pre jednotlivé druhy odpadu farebne odlíšené:
  sklo - zelené, papier - modré, plasty - žlté. Najlepšie je triediť odpad čistý, bez zvyškov potravín či inak neznečistený. Dôležité pritom je, aby sa vytriedený odpad v kontajneri nepomiešal s inými druhmi odpadu.

  -- --
  -- --

  SKLO

  Na území mesta Ilava je rozmiestnených 34 kontajnerov na separovaný zber skla nasledovne: Železničná stanica, Pohostinstvo pri železničnom priecestí oproti TSM, Sihoť obchod, Sihoť bytovka č. 178,Sihoť Považská Vodárenská Spoločnosť, Ulica Kukučínova bytovka č. 691, Kotolňa SNP, Ulica SNP bytovka č. 509 - 510, Ulica Medňanská bytovka č.516-517-521-Základná škola, Ulica Pivovarská obchod Jednota, Skala obchod, Skala bytovka č. 632, Ulica Štúrova obchod Horečná, bytovka 373. Kontajnery na sklo sú umiestnené aj v mestskej časti Iliavka a Klobušice.

  Do kontajnera na sklo:
  patrí - sklenené obaly rôznej farby bez uzáverov, sklené črepy, dekoratívne a tabuľové sklo, sklené poháre
  nepatrí - porcelán, keramika, dlaždice, zrkadlá, obrazovky, žiarivky, výbojky, autosklo, drôtené sklo, sklo kombinované
  s inými látkami, znečistené sklenené obaly /olejom, farbou, potravinami/.
  Rodinné domy budú využívať kontajnery na sklo umiestnené pri bytovkách, nakoľko sa nenašli vhodné priestory na umiestnenie kontajnerov pri rodinných domoch. Rozmiestnenie kontajnerov sa bude meniť v závislosti od množstva vytriedeného skla.
  V prípade, že občania chcú vyhodiť väčšie kusy skla, môžu na TSM /Tel. 042/4465056/ požiadať o zapožičanie kľúča od kontajnera na sklo, prípadne sklo priviezť do kontajnera, ktorý je umiestnený na dvore TSM. Takto môžu urobiť
  v pracovných dňoch od 6,00 hod. do 14,00 hod.
  V roku 2007 firma VERTROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. odobrala od TSM Ilava 26,26 t skla.

  PAPIER

  Papier možno triediť a odovzdávať počas zberu na základnej škole, ktorý je organizovaný dvakrát v roku.

  Do vytriedeného papiera:
  patrí - noviny, časopisy, knihy bez väzby, zošity, letáky, katalógy, baliaci papier, papierové obaly od potravín a pracích prostriedkov, papierové a kartónové krabice, kalendáre, telefónne zoznamy.
  nepatrí - papier znečistený olejom, potravinami, hlinou a ropnými produktmi, mastný papier, fólie, papierové plienky, použité papierové vreckovky, vata, lakované kartóny, celofán.
  Vytriedený a zviazaný papier odoberá od občanov aj firma TENTO. V mesiaci september 2007 bolo touto formou vyzbierané 10,9 t papiera.

  Prvý zber papiera sa v tomto školskom roku konal v mesiaci október. Na zbere sa podieľali žiaci 1. – 9. ročníkov . Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať 11 290,5 kg papiera.

  Umiestnenie tried:

  1. - 4. ročník:

  Miesto
  Trieda
  Nazbierané
  Priemer na žiaka
  1.
   4. B
  1972
  73,01
  2.
    1. B
  1518
  63,25
  3.
    3. B
  1503
  53,67
  4.
    1. A
  1052
  43,83
  5.
    2. A
  773
  38,65
  6.
    2. B
  651
  32,55
  7.
    4. A
  637
  22,75
  8.
    3. A
  615
  21,96

  5. - 9. ročník:

  Miesto
  Trieda
  Nazbierané
  Priemer na žiaka
  1.
    7. A
  338,5
  16,11
  2.
    5. B
  433
  16,03
  3.
    6. B
  464,5
  16,01
  4.
    9. C
  300,5
  15,81
  5.
    5. A
  280
  10,37
  6.
    8. A
  230,5
  8,86
  7.
    6. A
  265,5
  8,83
  8.
    9. A
  100
  3,7
  9.
    8. B
  105
  3,38
  10.
    7. B
  30
  1,36
  11.
    7. C
  15
  0,68

  -- --

  Najlepší zberači:

  1. miesto S. Mikušová
  2. miesto T. Stano
  3. miesto B. Zermeghová, D. Zermeghová

  NEBEZPEČNÝ ODPAD

  TSM dvakrát ročne zabezpečujú zber nebezpečného a veľkoobjemového odpadu.
  Do nebezpečného odpadu:
  patrí - autobatérie, monočlánky, ortuťové žiarivky, staré nepoužité farby a ich obaly, riedidlá, lepidlá, laky, prostriedky na ochranu rastlín a ich obaly, staré chladničky, počítače, televízory, rádiá, mobilné telefóny.

  VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

  Do veľkoobjemového odpadu:
  patrí - starý nábytok, starý textil, koberce
  nepatrí - biologický odpad /konáre, tráva a pod./

  PLASTY

  Technické služby mesta Ilava nemajú podmienky na to, aby mohli dotrieďovať plasty, nakoľko spracovatelia odoberajú každý druh vytriedený osobitne napr. PET fľaše, fóliu atď.
  Pre tieto dôvody sa rozhodli, že v našom meste sa budú triediť len PET fľaše.
  Tak, ako budú postupne nakupované a rozmiestňované nádoby na separovaný zber papiera a plastov, občania budú informovaní ako uvedené odpady triediť. Zároveň TSM Ilava vyzvali občanov, aby pri triedení odpadu nezabúdali na skutočnosť, že dôležité je nielen množstvo ale aj kvalita vytriedeného odpadu. V prípade, že vytriedený odpad nespĺňa požiadavky odberateľa, skončí na skládke komunálneho odpadu.

  BIOLOGICKÝ ODPAD

  Zber biologického odpadu zabezpečujú TSM podľa potreby zberom na území mesta.

  Uvedené možnosti triedenia a odovzdávania vytriedeného odpadu sú pre občana z hľadiska dostupnosti ako aj spôsobu zberu nevyhovujúce a nepohodlné, avšak vždy všetko záleží od vôle človeka. Zavedenie separovaného zberu je náročné nielen po stránke finančnej, ale aj z hľadiska zodpovedného prístupu občanov k triedeniu odpadu.

  Množstvo /t/ a druh vytriedeného odpadu v našom meste:

  r. 2006 a r. 2007

  sklo / vrátane NsP /    34,68     37,48
  plasty    0,98
  železo    2,395
  batérie a akumulátory    0,52     1,11
  opotrebované pneumatiky    1,90
  elektroodpad    6,735     7,88
  žiarivky, výbojky    0,01
  drevo    4,02
  textil    4,05

  Informovanosť občanov.

  Informácie o triedenom zbere odpadu boli uverejnené v Ilavskom mesačníku a cestou mestského rozhlasu /opakovane/. Súčasne s rozvozom nádob na zber papiera, boli roznášané do každej domácnosti informačné letáky o tom, ako triediť. V letáku bolo okrem iného uvedené, nádoba akej farby je na aký odpad určená.

  Navrhované riešenia.

  Bol pripravený a podaný europrojekt „Zberný dvor“, objemom cca 10,000.000-12,000.000,-Sk, ktorý zahŕňa aj obstaranie techniky, linky na triedenie, mechanizmov a pod. Mesto Ilava má zároveň šancu získať finančné zdroje z mimorozpočtových sfér (eurofondy).V budúcnosti je plánovaná kompletnejšia separácia tuhého komunálneho odpadu. Všetko však závisí od zodpovednejšieho prístupu občanov. Stále sa vyskytujú prípady nezodpovedného a nesprávneho využívania jednotlivých nádob na odpad, čo komplikuje prácu pracovníkov TSM.

  Firmy zaoberajúce sa odberom jednotlivých surovín.

  Vytriedené sklo odoberá firma Vetropack Nemšová, papier bude odoberať Ludoprint a.s., Bobot /odber na základe objednávky/. Zmluva na odber plastov sa pripravuje s firmou ENZO-VERONIKA-VES,a.s. Dežerice.
  Cena, ktorú odberateľ zaplatí za vyseparovaný odpad závisí od kvality vytriedeného odpadu. Preto je také dôležité, aby občania k separovanému zberu pristupovali zodpovedne a do nádob na separovaný zber vhadzovali len ten druh odpadu, na ktorý je určená.
  Za 1 tonu skla sa cena pohybuje od 1050,- Sk do 1600,- Sk. Závisí od toho, či sa jedná o črepy farebné alebo biele.
  Predpokladaná cena za odobraný papier je 1,50 - 2,00 Sk/kg. Bude závisieť od kvality vytriedeného papiera.
  Za odber vytriedených plastov bude mesto platiť 1,50 Sk/kg.

  Príspevok z Recyklačného fondu za vytriedený odpad je:
  sklo, papier 0,72 Sk/kg
  plasty 1,44 Sk/kg

  Príspevok z Recyklačného fondu je príjmom mesta.
  Zber vytriedených odpadov a ich doprava k odberateľovi je nákladom mesta.
  Rieši sa aj do budúcnosti zneškodňovanie živočíšnych odpadov, gastroodpadov a bioodpadov. Ilava je v regionálnom projekte na zriadenie takejto skládky a zneškodňovanie uvedených typov odpadov novou, modernou technológiou spolu s mestami a obcami Dubnica nad Váhom, Trenčianska Teplá, Nová Dubnica, Trenčianske Teplice, Nemšová. 3. Zavedenie triedenia odpadu na našej škole
 4. Vedľajším produktom činností každej spoločnosti je tvorba priemyselného, komunálneho, biologického a iného odpadu. Tak ako rastie ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti rastie aj spotreba obyvateľstva a s tým spojená produkcia komunálneho odpadu /KO/. Zvyšujúce sa množstvo komunálneho odpadu kladie nároky na otváranie nových skládok KO. KO je zmes rôznorodých látok / napr. sklo, papier, plasty, biologicky rozložiteľné látky/ rôzneho chemického zloženia. Uložením KO na skládke dochádza pôsobením vonkajších vplyvov k procesom, pri ktorých vznikajú a uvoľňujú sa škodlivé látky. Tieto zamorujú ovzdušie, pôdu a spodné vody, čím ohrozujú zdravie ľudí ako aj životné prostredie. Pri ukladaní KO na skládku, je dôležitý čas, za ktorý sa odpad rozloží. Z tohto hľadiska treba venovať pozornosť plastom, ktoré sú v prírode cudzorodé látky. Rozkladajú sa desiatky až stovky rokov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti cieľom spoločnosti je obmedzovať množstvo odpadov a znižovať ich nebezpečnosť pre životné prostredie. Preto sa zavádza separovaný zber - zber vytriedených jednotlivých zložiek KO. Pri separovanom zbere odpadu si treba uvedomiť, že vyhodená nepotrená vec sa nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu.

  Problém odpadov sa však netýka len dospelých. Aj my sme sa zapojili do systému separovaného zberu komunálneho odpadu v obci. Ako?
  - zaviedli sme triedenie odpadu v jednotlivých triedach.
  - vytvorili sme si vlastné zberné nádoby / Nakoľko je v našom meste separovanie odpadu len v počiatkoch a zmluvy na odvoz a odber jednotlivých surovín sa ešte len pripravujú, rozhodli sme sa zatiaľ zamerať len na separovanie papierového odpadu. Práve papier je najčastejšou zložkou celkového odpadu, ktorý vzniká v priestoroch školy /.
  - určili sme si službu na ich vynášanie.

  -- --


 5. Skontaktovanie sa s firmou na vývoz Tetrapakov
 6. Preprava tekutín bola odjakživa problémom. Od rôznych kožených vakov, kameninových, drevených či sklených nádob sme sa prepracovali cez plastové vrecká až k viacvrstvovým obalom. O viacvrstvových kombinovaných materiáloch (VKM) hovoríme vtedy, ak obsahujú dve alebo viac vrstiev, ktoré tvoria kartón, polyetylén či alobal a pokiaľ obsah jednej z uvedených zložiek neprekročí 95 % z celkovej hmotnosti. Používajú sa hlavne ako obalové materiály pre džúsy, mlieko, mliečne výrobky, farmaceutické výrobky, koreniny. Spolu s technológiou na predĺženie trvanlivosti mlieka vznikla potreba jeho uloženia. Kartónová škatuľa vnútri pokrytá vrstvou polyetylénu a hliníka sa ukázala ako veľmi vhodná, a to nielen pre svoje skvelé hygienické vlastnosti. A tak sa začalo víťazné ťaženie viacvrstvových obalov na úkor skla či plastových vreciek nielen pri mlieku, ale aj pri iných potravinách. A tak približne v 80. rokoch 20. storočia vznikol ďalší problém - čo s týmito obalmi po použití?

  Na Slovensku sme nemali do roku 2001 organizovaný zber, separáciu a spracovanie VKM, hoci sa ich ročne použije približne 8 000 ton. Aj v súčasnej dobe máme len jednu organizáciu na ich spracovanie ako druhotnej suroviny. Kuruc Company, s. r. o., so sídlom v Šuranoch, začala svoje aktivity v oblasti VKM už v roku 1984 predovšetkým s veľkým výrobcom obalov - Tatra Pakom. Spoločnosť musela vyriešiť predovšetkým zabezpečenie zberu obalov. Orientovala sa hlavne na školskú mládež, ktorá už v roku 2002 nazbierala 94 ton. V roku 2004 vznikol ekologický projekt pre školy s názvom Ekopaky, v rámci ktorého sa jej podarilo zber ešte zvýšiť. Od roku 2008 súťaž Ekopaky zabezpečuje spoločnosť sama a len v prvom štvrťroku tohto roku už zozbierala 206 ton obalov.

  Aj naša škola prejavila záujem o zber viacvrstvových obalov. Nadviazala s firmou KURUC Company, s. r. o EKOPAKY spoluprácu, aby prostredníctvom žiakov podnietila verejnosť k riešeniu jedného z najakútnejších problémov súčasnej doby - neustále narastajúceho množstva vyhodených spotrebovaných a ďalej nevyužitých nápojových obalov, ktoré sa hromadia vo voľnej krajine a na mestských či obecných skládkach odpadu.

  Jedným z hlavných cieľov projektu je zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov Slovenska v oblasti spotrebiteľskej výchovy. V projekte Ekopaky je zdôraznená potreba separovaného zberu, pričom sa zameriava na použité viacvrstvové nápojové obaly. Zamyslieť sa nad putovaním obalu výrobku po jeho použití je kľúčovou myšlienkou tohto projektu. Dôležitejšie ako vyzbierané množstvo je však forma, akou žiaci, kolektívy, či jednotlivci dokážu do zberu zapojiť svoje okolie (priateľov, susedov, komunitu).

  Podmienky  zberu viacvrstvových nápojových obalov v rámci projektu:
  · nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený do roviny, nedostatočne vyčistené obaly môžu byť počas skladovania pôvodcom zápachu alebo plesní, obaly sú najlepšie skladovateľné a pripravené k preprave keď sú rozrezané, čisté, poukladané na seba a zviazané špagátom do balíčkov,
  · pre prípad potreby dlhšieho skladovania vyzbieraných obalov určiť vhodný priestor pre ich uloženie, 
  · firma Kuruc Company, s. r. o. na základe telefonickej dohody koordinuje odvoz do recyklačnej linky , zbierajú sa všetky nápojové viacvrstvové obaly (od mlieka, džúsov a pod.), cena za 1 kg je 0,50 Sk. Vodič vydá potvrdenku o prevzatí, v ktorej bude uvedená hmotnosť nazbieraných obalov.

  V  zbere viacvrstvových obalov nás podporujú aj pani kuchárky zo školskej jedálne.

  Za vyzbierané obaly sa nám podarilo získať sumu 20,90 €.

  -- --


 7. Zapojenie sa do súťaže „ Separujte s Hugom“
 8. Občianske združenie TATRY vyhlásilo 3. ročník celoslovenskej súťaže kolektívov stredných, základných a materských škôl, ako aj neformálnych skupín pozostávajúcich z členov vo veku od 4 do 19 rokov pod názvom Separujte s Hugom alebo Neseparujte sa! Separujte s nami.

  Cieľom súťaže je realizácia osvetovo – propagačných, praktických a represívnych aktivít s vplyvom na verejnosť, ktorých výsledkom bude zvyšovanie miery separácie komunálnych odpadov v miestnych komunitách a environmentálne prijateľné nakladanie s nebezpečnými a objemnými odpadmi, predchádzanie vzniku nelegálnych skládok odpadov a odstraňovanie existujúcich, vytváranie neformálnych vzťahov medzi nositeľmi aktivít a štátnou správou, samosprávou, mimovládnymi organizáciami a pod.


Späť