Projekt   "Odpad - problém súčasnosti očami detí"ZŠ Medňanská, Ilava
Slovenská republika

certifikát
certifikát kvality
certifikát kvality - žiacky
ZŠ Klimkovice
Česká republika


Po úspešnom projekte „ PUTUJEME ROZPRÁVKAMI“ / 10.miesto v celoslovenskej súťaži / sme sa v školskom roku 2008 / 2009 pustili do realizácie ďalšieho. V rámci eTwinningu sme si tentokrát zvolili tému:

„ ODPAD – PROBLÉM SÚČASNOSTI OČAMI DETÍ“.

Nakoľko sa nám prostredníctvom spolupráce na spoločnom projekte podarilo získať v ZŠ Klimkovice cenného partnera, budeme vo vzájomnej spolupráci pokračovať aj naďalej.

Predpokladáme, že zvolená téma žiakov zaujme a pri realizácii tohto projektu sa bude zároveň i formovať ich vzťah k životnému prostrediu. Dúfame, že sa nám prostredníctvom naplánovaných aktivít podarí odstrániť nezodpovedné konanie niektorých jednotlivcov a že získané informácie a návyky prenesú aj do svojich rodín. Veríme, že v závere projektu nájdeme spoločne odpoveď na otázky nielen ako, ale aj prečo triediť odpad.

Stručná charakteristika projektu:
Včlenenie témy odpad do školskej praxe v procese ekologizácie školy. Zavedenie tohto pojmu do vyučovacích predmetov pomocou hravých aktivít a prostriedkov IKT.

Ciele:
Upriamiť pozornosť žiakov na problematiku komunálneho odpadu, jeho triedenie a následné zhodnocovanie. Zmapovať danú problematiku v mieste sídla školy, zistené skutočnosti porovnať s partnerskou školou. Prostredníctvom zážitkového učenia odstrániť nesprávne návyky a formy správania sa vo vzťahu k odpadu a životnému prostrediu ako celku.

Realizácia projektu:

  1. KDE sa stretneme s odpadom.
  2. PREČO sa máme touto témou zaoberať.
  3. KTO nám pomôže riešiť daný problém.
  4. KEDY začali so separovaním odpadu v okolitých obciach.
  5. ČO by sme navrhli ako riešenie.
  6. AKO opätovne využiť odpadový materiál.

Späť