Projekt   "Odpad - problém súčasnosti očami detí"


2. PREČO sa máme touto témou zaoberať.

 1. Vyhľadanie najnovších poznatkov v oblasti nakladania s komunálnym odpadom
 2. Počas počítačového krúžku žiaci 2.ročníkov vyhľadávali na internetových stránkach informácie o odpade a jeho zložkách. Dozvedeli sa veľa nového nielen o spôsoboch nakladania s odpadom, ale najmä o význame separovania a recyklácie.

  -- --

  Získané poznatky prezentovali na nástenke v spoločných priestoroch školy.  Čo bolo na nástenke.


 3. Zúčastnenie sa enviromentálnej prednášky na tému „ Ochrana a tvorba životného prostredia „
 4. Dňa 11. novembra 2008 sa žiaci IV. B triedy zúčastnili výchovno – exkurzného dopoludnia v Centre voľného času v Dubnici nad Váhom pod názvom „ DOTYKY S PRÍRODOU .“ Rozšírili si vedomosti o ochrane životného prostredia, separovaní a spracovaní odpadov. Zaujímavou časťou bola i prednáška v skleníku o izbových a cudzokrajných rastlinách, ale najmä osobný kontakt s exotickými zvieratami v chovných zariadeniach. Najpútavejšia však bola jazda na koňoch v závere stretnutia. Žiaci si zo stretnutia odniesli nielen množstvo nových informácií, ale aj poznanie, že len vďaka predchádzaniu vzniku nelegálnych skládok a odstraňovaniu existujúcich zachováme krásy našej prírody aj pre iné generácie.

  -- --


 5. Beseda s pracovníkom ekologického združenia DUB
 6. O tom, odkiaľ pochádza papier, na čo slúžia stromy a ako by vyzeral život na Zemi bez kyslíka, nám prišiel porozprávať pán Malenčík, pracovník združenia Dub z Dubnice nad Váhom. Podrobné informácie o správnom triedení odpadu, jeho spracovaní a opätovnom využití sprostredkoval žiakom druhých ročníkov na besede s názvom „ STOP SKLÁDKAM“.

  Svoje rozprávanie spestril nielen príkladmi nesprávneho nakladania s odpadmi z najbližšieho okolia, ale aj množstvom zaujímavostí. Dozvedeli sme sa napríklad, že igelitové vrecká sa vyrábajú z ropy, že najbližšou skládkou je „Luštek“ v Dubnici nad Váhom i to, že spaľovne zvyšujú výskyt rakovinových ochorení. Veľmi nás upútal príbeh o mimozemšťanovi Enwinovi, ktorý prišiel na Zem objavovať jej poklady. Krátka videoprezentácia obsahovala nielen texty o triedení a spracovaní druhotných surovín, ale aj kreslenú animáciu a hru, v ktorej si žiaci mohli overiť množstvo a kvalitu vedomostí o separácii odpadov.

  Veríme, že vďaka takýmto kvalitným akciám heslá ako: „MINIMALIZUJ ODPAD! UPREDNOSTŇUJ VRATNÉ OBALY! SEPARUJ ODPAD! MYSLI NA GENERÁCIE, KTORÉ PRÍDU PO NÁS!“, nebudú pre nás len frázami, ale prebudia v nás potrebu chrániť poklady našej planéty, ktorých zásoby nebezpečne ubúdajú.

  -- --


 7. Multimediálne spracovanie témy
 8. Pod vplyvom najnovších informácií o odpadoch sa žiaci viacerých ročníkov pokúsili o spracovanie tejto témy netradičným spôsobom. Víťaznou sa stala kolektívna práca žiakov 2.B triedy. Na hodinách slovenského jazyka vytvorili krátky príbeh a doplnili ho sériou vlastnoručne nafotených fotografií. Jednotlivé výjavy zoradili chronologicky a včlenili do krátkej prezentácie spracovanej v PowerPointe s názvom „PÚŤ OBALU ZO ŽUVAČKY“.

  Samotnému fotografovaniu predchádzala súťaž o najkrajší obal a najvhodnejší názov žuvačky. Z viacerých originálnych nápadov vyhral návrh druháčky Marušky Čiernikovej.

  -- --
  Následne sme sa pokúsili o dramatizáciu tohto príbehu. Krátku pohybovú etudu nahrali prostredníctvom videokamery žiaci 2.B a videonahrávka sa stala súčasťou ich elektronickej kroniky triedy.

  -- --  Obe práce sme prihlásili do 56.ročníka medzinárodnej súťaže „ EURÓPA V ŠKOLE“ organizovaného v krajinách Európy. Jej tohtoročná téma : „ Chceme pomáhať ľuďom aj prírode“, veľmi úzko korešponduje s cieľom a zameraním nášho projektu.Späť