Projekt   "Odpad - problém súčasnosti očami detí"


3. KTO nám pomôže riešiť daný problém.

 1. Zmapovanie názorov rodičov
 2. V januári sme vypracovali dotazník mapujúci postoj rodičov k separovaniu odpadu.

  DOTAZNÍK

  S pomedzi 200 oslovených rodičov s nami spolupracovalo 189, za čo im dodatočne patrí naša vďaka. Zistené skutočnosti sme percentuálne vyhodnotili a prehľadne graficky spracovali.

  OTÁZKA č. 1:

  OTÁZKA č. 2:

  OTÁZKA č. 3:

  OTÁZKA č. 4:

  Ako najčastejšie príčiny neseparovania boli uvádzané chýbajúce kontajnery v blízkosti bydliska, či nedostatok miesta v byte. Veľmi nás však prekvapilo jedno odôvodnenie, v ktorom rodičia tvrdili, že separácia je záležitosťou ľudí z technických služieb, ktorí sú za to platení. Ešte viac nás zarazila odpoveď, že nevedia, ako treba separovať. Veď v dnešnej dobe plnej informácií z televízie či rozhlasu sa snáď ani nedá „ stáť bokom“..

  OTÁZKA č. 5:

  OTÁZKA č. 6:

  OTÁZKA č. 7:

  Podľa údajov uvedených v dotazníku, priemerný ročný poplatok za vývoz komunálneho odpadu je 18, 31 €
  / 551,6 Sk / na osobu .

  OTÁZKA č. 8:

  Až 99,5% opýtaných považuje triedenie odpadu za potrebné a iba 0,5% to nepovažuje za potrebné.

  Ako hlavné dôvody, prečo triediť, uvádzali rodičia nasledovné:

  - ohľaduplnosť k prírode
  - ochrana životného prostredia
  - nezaťažovanie životného prostredia skládkami
  - využitie triedeného odpadu ako druhotnej suroviny
  - šetrenie prírodných zdrojov
  - minimalizácia objemu komunálneho odpadu
  - lepšia ekonomická a ekologická likvidácia triedeného odpadu
  - vylepšenie vzhľadu okolia
  - aby sa naše deti „netopili“ v odpade
  - aby sme na prechádzke prírodou namiesto stromov „neobdivovali“ kopy odpadu
  - aby sme o pár rokov mali čo dýchať
  - musíme byť vzorom pre svoje deti, aby mohli pokračovať v tom, čo sme my začali
  - je to absolútna nevyhnutnosť,v iných krajinách je to už roky samozrejmosťou
  - ZEM NIE JE NA JEDNO POUŽITIE!!!

  Veľmi nás potešili i pripomienky rodičov, ktorí / ako vidno /nie sú k tejto problematike ľahostajní.:
  „ ... veľmi nás nadchla možnosť zberu obalov z mlieka. Vediete deti k tomu, aby nielen ony, ale aj rodičia trochu prispeli k zlepšeniu prostredia, v ktorom žijú. V prípade akéhokoľvek zberu druhotných surovín sa radi pripojíme.“

  Iní rodičia by zas uvítali kontajnery na plast na Skale. Občania tejto časti Ilavy by boli ochotní separovať aj plast ako taký, nielen plastové fľaše z nápojov. Ocenili by však rozostavenie takýchto kontajnerov po viacerých uliciach tejto časti mesta, nielen na otoči Ilava – Skala. Čím ďalej sú totiž umiestnené takého kontajnery od miesta bydliska, tým menšia chuť k separácii ako takej je. 3. Skontaktovanie sa s predstaviteľmi mesta
 4. Podrobné informácie o vytriedenom množstve odpadu za posledných päť rokov sme získali od pani Nýblovej, pracovníčky Technických služieb mesta Ilava. Na osobnom stretnutí so žiakmi / dňa 15.1.2009 / musela čeliť mnohým zvedavým otázkam, na ktoré ochotne a s prehľadom odpovedala. Poskytla nám nielen štatistiky firmy za posledné roky, ale zároveň nám umožnila lepšie pochopiť dôležitosť bezchybného fungovania vývozu všetkých zložiek separovaného odpadu.

  DRUH ODPADU
  Vytriedené množstvo odpadu v tonách
  2004
  2005
  2006
  2007
  2008
     Opotrebované batérie a akumulátory
  2,36
  0,25
  0,52
  -
  -
     Odpadové oleje (filtre)
  -
  0,11
  -
  -
  -
     Opotrebované pneumatiky
  1,16
  0,96
  -
  2,76
  230 ks
     Bitúmenové zmesi
  4,04
  -
  -
  -
  -
     Elektroodpad
  0,50
  0,01
  8,05
  7,89
  9,60
     Plasty
  -
  -
  0,98
  -
  0,88
     Papier
  -
  -
  0,10
  0,22
  5,86
     Sklo
  23,50
  -
  34,68
  37,48
  58,00
     Kovy
  1,86
  1,33
  -
  2,40
  3,34
     Drevo
  -
  2,14
  4,02
  -
  -
     Textil
  -
  -
  4,05
  -
  -
     Obaly obsahujúce zvyšky jedovatých látok
  -
  1,82
  -
  -
  -
  Celkové množstvo zmesového komunálneho odpadu
  1842,86
  1759,46
  2451,10
  2323,10
  2457,40


  -- --

  Informácie o celoročných výdavkoch za odvoz a vývoz odpadu nám poskytla pani Šoltýsová, pracovníčka Mestského úradu Ilava. Štatistiky, s ktorými nás oboznámila, obsahovali nielen hlásenia o poplatkoch Technickým službám mesta Ilava, ale i zoznam firiem, zabezpečujúcich odvoz a spracovanie jednotlivých zložiek odpadu.  Poplatok TSM za odvoz odpadu za rok 2008

  Mesiac
  Hodiny
  Jednotková cena bez DPH
  Spolu s DPH
     Január
  102,00
  977,00
  118 588,26
     Február
  97,00
  977,00
  112 775,11
     Marec
  104,75
  977,00
  121 785,49
     Apríl
  104,25
  977,00
  121 204,18
     Máj
  105,25
  977,00
  122 366,81
     Jún
  91,50
  977,00
  106 380,65
     Júl
  101,25
  977,00
  117 716,29
     August
  101,50
  977,00
  118 006,95
     September
  99,00
  977,00
  115 100,37
     Október
  98,00
  977,00
  113 937,74
     November
  105,75
  977,00
  122 948,12
  SPOLU
  1 110,25
  977,00
  1 290 809,96
     Ostatný zber
  -
  -
  562 218,00
  SPOLU
  -
  -
  1 853 027,96
     Rozpočet
  -
  -
  1 900 000,00
     Rozdiel
  -
  -
  46 972,04  Poplatok firme UNIKOMAS za skládku za rok 2008

  Mesiac
  Tony
  Jednotková cena
  bez DPH
  Spolu s DPH
  Položka za triedenie
  Spolu
  Spolu celkom
    Január
  124,64
  850,00
  126 073,36
  100
  12 464,00
  138 537,36
    Február
  137,40
  892,50
  145 929,11
  150
  20 610,00
  166 539,11
    Marec
  128,50
  892,50
  136 476,64
  150
  19 275,00
  155 751,64
    Apríl
  178,42
  892,50
  189 495,42
  150
  26 763,00
  216 258,42
    Máj
  177,02
  892,50
  188 008,52
  150
  26 553,00
  214 561,52
    Jún
  162,34
  892,50
  172 417,26
  150
  24 351,00
  196 768,26
    Júl
  163,92
  892,50
  174 095,33
  150
  24 588,00
  198 683,33
    August
  182,14
  892,50
  193 446,34
  150
  27 321,00
  220 767,34
    September
  174,58
  892,50
  185 417,05
  150
  26 187,00
  211 604,05
    Október
  240,40
  892,50
  255 322,83
  150
  36 060,00
  291 382,83
    November
  142,62
  892,50
  151 473,14
  150
  21 393,00
  172 866,14
  SPOLU
  1 811,98
  -
  1 918 154,99
  -
  265 565,00
  2 183 719,99
    Rozpočet
  -
  -
  -
  -
  -
  1 800 000,00
    Rozdiel
  -
  -
  -
  -
  -
  - 383 719,99  Názov odpadu
  Množstvo odpadu
  v tonách
  Spôsob nakladania
  s odpadom,
  obchodné meno, sídlo
     Zmesový komunálny odpad
  2 457,40
  UNIKOMAS a.s.
  Dubnica nad Váhom
     Plasty
  0,88
  ENZO-VERONIKA-VES
  Dežerice
     Papier a lepenka
  5,86
  LUDOPRINT a.s.
  Bobot
     Sklo
  58,00
  VETROPACK
  Nemšová
     Vyradené zariadenia obsahujúce chlór, fluór, uhlík
  3,87
  V.O.D.S. a.s.
  Beluša
     Vyradené EEZ
  5,76
  V.O.D.S. a.s.
  Beluša
     Opotrebované pneumatiky
  230 ks
  V.O.D.S. a.s.
  Beluša


  Cennými boli pre nás i zistenia, nakoľko sa odlišujú výdavky a príjmy za odpad v rokoch 2007 a 2008:

  -
  r. 2007
  r. 2008
     výdavky
  4 479 758,- Sk
  7 291 471,- Sk
     príjmy
  4 751 294,- Sk
  5 271 941,- Sk


  Dozvedeli sme sa, že takmer dvojmiliónový rozdiel medzi výdavkami a príjmami v r. 2008 pokryl rezervný fond, za ktorý boli zakúpené kontajnery na separovaný zber.

Späť