Projekt   "Tajomstvá   stromov"ZŠ Medňanská, Ilava
Slovenská republika

certifikát
certifikát kvality
európsky certifikát kvality
certifikát kvality - žiacky
ZŠ Stráž
Česká republika
Celoročná náplň projektu s názvom „TAJOMSTVÁ STROMOV“ v školskom roku 2012/2013 bola zameraná na nenásilné spoznávanie prírody a života v nej. Žiaci sa premenili na stromových bádateľov a prostredníctvom všetkých zmyslov a dostupných informačno-komunikačných prostriedkov sa snažili o stromoch získať čo najviac informácií – pozorovali, skúmali, zisťovali, triedili a porovnávali... Od stavby stromu, cez zmeny, ktorými počas roku prechádza až po jeho obyvateľov. Odlievali stopy, tvorili otlačky, lisovali, ochutnávali, voňali...
Najväčším prínosom tohto projektu bolo nielen získanie nových informácií a zdokonalenie sa v práci s počítačom, ale najmä nadviazanie nových kontaktov a priateľstiev. So ZŠ Stráž spolupracujeme už druhý školský rok. Od začiatku bola práca na projekte veľmi intenzívna, navzájom sme sa oboznamovali s novými IKT technológiami, výtvarnými technikami či netradičnými vyučovacími metódami. Celý projekt sme založili na vlastnej objavnej činnosti žiakov, na ich tvorivej činnosti a hre. Vyburcovali sme záujem a zvedavosť žiakov prostredníctvom problémových úloh, ktoré riešili. Spoločnými silami sme realizovali nielen konečné výstupy jednotlivých aktivít, ale aj mnohé čiastkové úlohy projektu.

Ciele:

  • poznávať životné prostredie, pozorovať zmeny, ktoré sa v ňom dejú (vychádzky, výlety, exkurzie)
  • rozvíjať schopnosť získavať informácie o prírode pozorovaním (všetkými zmyslami), skúmaním (lupa, mikroskop) a hľadaním v informačných zdrojoch (encyklopédie, internetové stránky, výučbové programy)
  • interpretovať, porovnávať a triediť získané informácie
  • rozvíjať schopnosť realizovať jednoduché prírodovedné experimenty
  • ochraňovať prírodu a krajinu
  • rozvíjať pohybovú zručnosť a telesnú aktivitu detí
  • vyjadriť postoj k prírode rôznymi výrazovými prostriedkami (zásobník výtvarných námetov, literárne a hudobné spracovanie témy)
  • zdokonaliť sa v používaní IKT technológií (získavanie a spracúvanie informácií, spolupráca s partnerskou školou)
  • získať nových priateľov na pôde českej školy, porovnať ich prácu s našou a rozšíriť si odborné vedomosti a zručnosti o ich postrehy a nápadyRealizácia projektu:

September Október
November December
Január Február
Marec Apríl
Máj Jún

Výstupy projektu:

Späť